Omtag™

Vi lever i en tid när många företag vill minska sina lokalkostnader, samtidigt som man behöver ytor som är effektiva, hållbara och anpassade för framtiden. För att bistå med den här omvandlingen har vi skapat Omtag™, ett antal paket för såväl akuta behov som långsiktiga lösningar. Vi hjälper dig kapa kostnaderna – snabbt, smart och strategiskt. Till ett konkurrenskraftigt pris.

Med Omtag™ kapar du kostnaderna snabbt, smart & strategiskt

Vi ser hur samhället just nu behöver anpassa sig till en ny verklighet. Man behöver ställa om hur man umgås och arbetar tillsammans. Ekonomiskt har många företag fått det tufft. Vi ser att behovet av anpassningar är akut, förändringen behöver ske snabbt, arbetet måste vara effektivt, samtidigt lönsamt men också ta hänsyn till företagens mål och visioner.

Med Omtag™ hjälper vi  företag att kapa kostnaderna snabbt, smart & strategiskt till ett konkurrenskraftigt pris. Vårt erbjudande Omtag™ kommer i två varianter, paketerade i tre steg av anpassning & utveckling och matchar olika ambitionsnivåer. Med en digitaliserad analys och effektiva förslag på åtgärder kan vi hjälpa företag, i olika branscher, med en omställning som kapar kostnader och ökar lönsamheten men som också har omsorg om medarbetare och varumärke. Här kan du läsa om Omtag™ för Arbetsplatser och Omtag™ för Fastighetsägare.

Pris: från 60.000 kr

Omtag™ för Arbetsplatser

Du kapar dina kostnader genom att använda ytorna bättre och anpassa din ytor efter dina verkliga behov

Med Omtag™ för Arbetsplatser vänder vi oss till företag som behöver se över dels hur man kan minska sin yta (och därmed kostnader), dels hur man kan effektivisera nyttjandet av ytan (och därmed göra kontoret mer ändamålsenliga).

Vi har en metod som löser akuta problem och som snabbt kapar kostnader men erbjuder också lösningar som är strategiska och tar hänsyn till företagets vision och varumärke – lösningar som likväl syftar till att effektivisera och öka lönsamheten. Omtag™ för Arbetsplatser innehåller exempelvis nyttjandeanalyser och verksamhetsanpassningar. Vi ger förslag på förändringar i arbetssätt och hur man kan nyttja lokalen för att optimera och effektivisera arbetsflöden. Och vi upprättar handlingsplaner för effektiv och ekonomisk implementering av förändringarna.

Resultatet kan används vid kontraktsförhandling, som underlag om man måste söka ny lokal eller behöver göra en hyresgästanpassning. Det kan användas vid planering och budgetering, som underlag för inredning och design men kan också vara ett bra stöd för HR.

1: Kapa dina kostnader snabbt!

Hur mycket ni kan minska er yta och era kostnader på kort och lång sikt genom att nyttja era lokaler bättre? Vi levererar ett antal scenarier som minskar er yta i olika grad. Våra förslag baserar vi på en nyttjandeanalys och er lokals fysiska möjligheter och begränsningar.

Pris: från 60.000 kr

Snabba användningsområden

Interna strategiska beslut
Dialog och förhandling med hyresvärd och fastighetsägare
Underlag för omförhandling av kontrakt
Underlag för lokalsökning
Underlag för lokalanpassningar
Kalkylering & investeringsbeslut

Snabb process

1. Kartläggning av användningen av era lokaler med hjälp av analysen ”Space Utilization Analytics” som mäter både strömmade data samt lagrad.
2. Kartläggning av lokalens fysiska förutsättningar och identifiering av dess möjligheter och begränsningar.
3. Analys och konkreta förslag på hur ni kan minska era ytor, både snabba lösningar och scenarier som kräver större förändringar och längre tid.

Snabba leveranser

Nyttjandeanalys
2-4 ytoptimeringsförslag med areor och nyckeltal

Snabba tilläggstjänster

Lokalförmedling
Fördjupad nyttjandeanalys
Scanning med Digital Buildings Reality Capture
Kalkylering & upphandling
Inredningsförslag
Projektering & projekteringsledning
Uppmätning och upprättande av digitalt ritningsunderlag


 

2: Gör en smart förändring!

Vi kartlägger ert arbetssätt och era aktiviteter för att utreda hur ni på enklast möjliga sätt kan anpassa kontoret för att stödja era processer till 100% och skräddarsyr förslag till just er verksamhet. I kombination med Snabbt OMTAG får ni ut mer av mindre och ett kontor som tillåter er att öka er lönsamhet genom att arbeta mer effektivt.

Pris: från 70.000 kr

Smarta användningsområden

Interna strategiska beslut
Upprättande av lokalprogram
Utvärdering av lokaler
Dialog och förhandling med hyresvärd/fastighetsägare
Underlag för lokalanpassningar
Underlag för förändring av arbetssätt
Ytbehovsprognoser

Smart process

1. Vi Kartlägger era arbetssätt, processer, arbetskultur samt arbetsmiljö med hjälp av en smart digital enkät samt genomför intervjuer av nyckelpersoner.
2. Analys av nuvarande arbetssätt, värdeskapande aktiviteter, problemområden och utvecklingsmöjligheter.
3. Förslag på interiöra anpassningar och nya funktioner i arbetsmiljön som stöttar och underlättar era mest värdeskapande aktiviteter och ert befintliga eller önskvärda arbetssätt.

Smarta leveranser

Arbetsplats- och arbetssättsanalys
Förslag på effektiva anpassningar av lokalen eller funktioner
Förslag på förändringar i arbetssätt för att ytterligare yt-optimera och effektivisera arbetsflödet

Smarta tilläggstjänster

Tilläggstjänsterna i Snabbt Omtag™ för Arbetsplatser samt…

Inspirationsföreläsare
Smart Office
Processtöd & förändringsledning
IT-strategi
Digitaliseringsstrategi


 

3: Strategier för långsiktig lönsamhet!

Vi hjälper er att formulera en tydlig vision med ett koncept som visualiserar er framtida arbetsplats och ert arbetssätt. Vi leder workshop där vi arbetar med vad ert varumärke, era värderingar och långsiktiga strategier innebär för er arbetsplats och kultur. Med ett förslag på koncept konkretiserar vi de tidigare analyserna och adderar en strategisk dimension till det framtida scenariot, där målbilden även förstärker ert varumärke, återspeglar er identitet och främjar förflyttningen mot era långsiktiga mål. Strategiskt Omtag™ levereras också med en implementeringsplan för att effektivt och ekonomiskt ta er till en önskad framtid.

Pris: från 80.000 kr

Strategiska användningsområden

Interna beslut och förankring
Varumärkesarbete
Verksamhetsutveckling
Employer branding
Lokalsökning
Planering och projektbudgetering
Underlag för inredningsförslag
Underlag för designmanual
Stöd för HR och ledning i förändringsprocesser

Strategisk process

1. Genomförande av workshop med ledningsgrupp och nyckelpersoner med kreativa övningar med syftet att visualisera er framtida arbetsplats utifrån valt scenario, arbetssätt och varumärke.
2. Vi analyserar och sammanfattar workshopen samt tar fram konceptförslag för den framtida arbetsplatsen, såväl för inredning som för arbetssätt.
3. Vi tar fram förslag på implementeringsplan och kontorsstrategi för att ta er från nuläge till önskad framtid.

Strategiska leveranser

Sammanfattning och analys av visionsworkshop
Konceptidé för den interiöra upplevelsen på er framtida arbetsplats
Handlingsplan för effektiv och ekonomisk implementering av förändringar

Strategiska tilläggstjänster

Tilläggstjänsterna i Snabbt + Smart Omtag™ för Arbetsplatser samt…
Projektledare
Varumärkesstrateg
Marknads- och kommunikationsrådgivare
Visualiserare
IWMS-lösningar

Hanna Petterssonn, arkitekt på Semrén & Månsson

Kontakta mig så berättar jag mer!

Hanna Pettersson

Arkitekt SAR/MSA, affärsutvecklingschef, studiochef

+46 708 14 31 94 hanna.pettersson@semren-mansson.se

Omtag™ för Fastighetsägare

Vi hjälper dig hitta din utvecklingspotential och ökar lönsamheten

Samhället står inför stora, akuta utmaningar och företag blöder pengar med en dominoeffekt som slår hårt mot de flesta branscher. Samtidigt, många av lösningarna som står till buds är inte nya. Om det kan komma något positivt ur den här krisen så är det kanske att vi tvingas vi gå från att diskutera till att faktiskt agera.

Allt det här betyder att fastigheter behöver anpassas till nya verksamheter. Vi på Semrén & Månsson har därför tagit fram ett erbjudande som hjälper fastighetsägare i närtid och tar sikte på konkreta lösningar för att kapa kostnader och öka lönsamheten.

Med Omtag™ för Fastighetsägare vänder vi oss till fastighetsägare som vill hitta utvecklingspotentialen i sina fastigheter. Genom att kartlägga fastigheternas fysiska förutsättningar, ytor och status kan vi utveckla lösningar som bottnar i förståelsen för affären: som kan öka fastigheternas uthyrningsbarhet, flexibilitet, attraktivitet och lönsamhet i närtid.

Vi utför platsanalyser där vi kartlägger demografi, verksamheter och näringslivsutveckling. Utifrån dessa analyser kan vi leverera relevanta förslag på utvecklingsidéer baserat på möjligheterna i förhållande till kontext och marknad och vi vägleder fastighetsägare att förankra idéerna i bolagets affär, organisation och varumärke.

Resultatet av Omtag™ för Fastighetsägare blir underlag för dialog med hyresgäster och kommun. Det lägger grunden för hyresgästanpassningar, konceptutveckling och värderingskalkyler. Det hjälper till när interna beslut måste fattas och förankras och är värdefullt fundament vid planering, projektbudgetering och vid kommunikation och marknadsföring.

1:a steget: Kapa dina kostnader snabbt!

Vi ser över din fastighets utvecklingspotential genom att kartlägga dess fysiska förutsättningar, ytor och nuvarande uthyrningsstatus. Som ett första steg så levererar vi förslag på ekonomiska och effektiva åtgärder som ökar fastighetens nyttjandegrad, flexibilitet och attraktivitet. 

Pris: från 50.000 kr

Snabba användningsområden

Interna strategiska beslut
Kalkylering och investeringsbeslut
Underlag för dialog med hyresgäster
Underlag för dialog med staden
Kontraktsförhandlingar
Underlag för ombyggnationer
Hyresgästanpassningar

Snabb process

1. Vi kartlägger och inventerar fastighetens ytor och fysiska förutsättningar med hjälp av befintliga underlag samt efter platsbesök.
2. Vi analyserar underlag och identifierar möjligheter och begränsningar.
3. Vi tar fram förslag på förändringar och uppdateringar som ökar fastighetens nyttjandegrad, flexibilitet och attraktivitet.

Snabba leveranser

Analys av fastighetens möjligheter och begränsningar
2-4 förslag på värdehöjande åtgärder av olika komplexitet och investeringsnivå

Snabba tilläggstjänster

Nyttjandeanalyser
Scanning med Digital Buildings Reality Capture
Ombyggnadsförslag
Hyresgästskisser
Inredningsförslag
Kalkylering & upphandling
Projektering & projekteringsledning
Uppmätning och upprättande av digitalt ritningsunderlag


 

2:a steget: Lägg grunden till smarta affärer

Här genomför vi djupare platsanalyser och omvärldsbevakning. Vi kartlägger t.ex. demografi, verksamheter och näringsliv i fastighetens närområde samt kommande stadsutveckling och trender. Utifrån analyserna levererar vi förslag på hur ni maximerar er fastighets potential i förhållande till sin kontext och marknad. I kombination med 1a steget får ni förslag på såväl  snabba som mer strategiska åtgärder.

Pris: från 70.000 kr

Smarta användningsområden

Interna strategiska beslut
Kalkylering och investeringsbeslut
Underlag för dialog med hyresgäster
Underlag för dialog med staden
Underlag för marknadsföring
Underlag för konceptutveckling

Smart process

​1. Vi kartlägger fastighetens kontext och omgivning och hämtar in data gällande t.ex områdets demografi, verksamheter, utvecklingsprojekt. Vi gör också en omvärldsbevakning och marknadsanalys.
2. Vi gör en grundlig analys av kartläggningen och ger förslag på strategiska åtgärder vars yttersta mål är att ytterligare höja värdet på fastigheten genom att addera nya värden till området.

Smarta leveranser

Plats- och omvärldsanalys
2-4 förslag på åtgärder som maximerar er fastighets potential i förhållande till sin kontext och marknad

Smarta tilläggstjänster

Inspirationsföreläsare
Smart building-konsult
​Digitaliseringsstrateg
Idé-illustration
GIS-analys


 

3:e steget: Strategier för långsiktig framgång

Vi vägleder er i arbetet med att förankra och paketera en tydlig målbild och ett koncept för er fastighet och det utvecklingsscenario vi valt. Med en konceptidé konkretiserar vi tidigare analyser. Förutom att öka fastighetens attraktionskraft, nyttjandegrad och värde så förstärker ett sådan koncept ert varumärke och er position på marknaden. Och vi kompletterar med en handlingsplan med etappindelning och utredningsförslag för att ta er från nuläge till målbild på mest effektiva sätt.

Pris: från 70.000 kr

Strategiska användningsområden

Interna strategiska beslut
Intern förankring
Planering och projektbudgetering
Underlag för säljmaterial
Införsäljning till potentiella hyresgäster
Marknadsföring
•  Underlag för externa konsulter

Strategisk process

1. Tillsammans med styrgrupp genomför vi en workshop där vi tar er igenom ett antal kreativa och målinriktade övningar med syftet att visualisera ert utvecklingsprojekt. I workshoppen utgår vi från ett överenskommet scenario, möjliga strategier och målgrupper samt ert företags varumärke och affärsmodell.
2. Analys och sammanfattning av workshopen. Vi tar fram förslag på konceptidé för projektet och den arkitektoniska upplevelsen som blir vägledande för utredningar och beslut.
3. Vi lägger förslag på handlingsplan med prioriterings- och etappindelning som tar er från nuläge till målbild på effektivaste sätt.

Strategiska leveranser

Sammanfattning och analys av visionsworkshop
Konceptidé för arkitektonisk upplevelse och gestaltning av ert utvecklingsprojekt
Handlingsplan för effektivt och ekonomiskt genomförande av projektet

Strategiska tilläggstjänster

Varumärkesstrategi
Marknads- och kommunikationsrådgivare
Visualisering
Projektledning
Processtöd & förändringsledning

Maria Persson, arkitekt och vice vd på Semrén & Månsson

Kontakta mig så berättar jag mer

Maria Persson

Arkitekt SAR/MSA, vice vd

+46 703 40 20 92maria.persson@semren-mansson.se

Dela

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram