Visselblåsning

Semrén & Månsson strävar efter att uppfylla den högsta standarden av trygghet och etik bland medarbetare och tillhandahåller därför en intern kanal för anonym rapportering av oegentligheter som exempelvis vetskap om mutor, insiderbrott, diskriminering, eller andra missförhållanden. Syftet är att eventuella oegentligheter snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas.

Vad är en visselblåsare?
En visselblåsare är en person som uppmärksammar en oegentlighet i ett företag eller en organisation. En rapporterande person har enligt lagen skydd mot att hindras från att rapportera eller utsättas för repressalier. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner.

Vem kan visselblåsa?
Rapporteringsfunktionen är tillgänglig för alla som på något sätt utför eller har utfört arbete för Semrén & Månsson såsom; anställda, volontärer, praktikanter, personer som utför arbete under ledning, egenföretagare, aktieägare som är verksamma i bolaget samt personer som ingår i någon form av förvaltnings- lednings- eller tillsynsorgan.

Vad kan rapporteras via visselblåsning?
Det som kan rapporteras och som omfattas av skyddet är lagbrott samt missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Det vill säga att missförhållandena angår allmänheten och har betydelse för samhället i stort. Det ska också finnas ett legitimt intresse av att uppgifterna kommer fram. Exempel på områden kan vara, Finansiella tjänster, Förhindrande av Penningtvätt- och finansiering av terrorism, produkt- och livsmedelssäkerhet, Miljöskydd, Folkhälsa, Nätverks- och informationssäkerhet.

Vad räknas inte under in visselblåsning?
Visselblåsning omfattar inte den enskildes arbetssituation (behandlas i arbetsrätten). Inte heller omständigheter som är betydande för rikets säkerhet (behandlas i Säkerhetslagen).

Hur rapporterar man en visselblåsning?
Rapportering sker muntligen till HR eller skriftligen via företagets visselblåsarfunktion Hailey HR som finns tillgänglig både på företagets hemsida och intranät. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler.

Önskar du rapportera muntligen, boka möte med HR. HR har alltid tystnadsplikt om anonymitet vid muntlig rapportering.

Önskar du rapportera skriftligen via visselblåsarfunktionen Hailey HR gör du det genom att klicka på nedan länk.

https://haileyhr.app/whistleblowing/3b2e9a8f-46d4-4ac9-b8b6-7b45afdd84fa

Skapa ditt ärende. Du kan välja att fylla i din mailadress vid skapandet, denna blir inte synlig för någon utan är endast till för uppdateringar av ärendet till din email. Väljer du att inte fylla i någon mailadress kommer du inte att meddelas när din rapport blir hanterad. För att hålla dig uppdaterad om hantering av ärendet måste du spara länken som kommer med i bekräftelsen av mottaget ärende direkt efter rapporteringen. Observera att länken endast kommer att visas en gång.

Ärendehistoriken lagras i Hailey i två års tid i linje med EU:s visselblåsardirektiv.

Utöver att rapportera till Semrén & Månssons interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Gunhild Setterwall, HR-chef på Semrén & Månsson

Kontakta mig om du har frågor som rör visselblåsning.

Gunhild Setterwall

Hr-chef

+46 31 743 02 00gunhild.setterwall@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram